Platinum

Platinum

Anëtarësimi në paketën Platinum është i disponueshëm vetëm për anëtarët me ftesë të veçantë nga Klubit të skitarisë Sharri Academy, lejohet vetëm numër I  kufizuar antarësh.

Ftesa për antarsim në paketën Platinum u dërgohet vetëm anëtarëve me antarësim Bronz, Silver, Gold me të paktën 3 vjet anëtarësim aktiv ose ftesë ad hoc me kërkesë nga anëtarët me të drejt vote në Mbledhjen e Përgjithshme të Klubit të skitarisë Sharri Academy me votat 2/3.

Ky anëtarësim është i përshtatshëm vetëm për të rriturit ose fëmijët që u dëshirojn të përfshihen në skitari profesionale.

Anëtar me Anëtarësim në Platinum përfitojn si në vijim:

 • Anëtarësim për 1 vit

 • Zbritje prej 30 % në çdo aktivitet të organizuar nga Klubi i skitarisë Sharri Academy

 • Zbritje prej 20 % në çdo aktivitet të organizuar nga Klubi i skitarisë Sharri Academy

 • Ftesë nga ana Klubi i skitarisë Sharri Academy në evente të ndryshme që organizon gjat vitit

 • Të drejt pjesmarje në programet për përgatitje profesionale në fushën e skitarisë

 • Të drejt paraqitje si garues profesional në Federatën e skitarisë së Republikës së Maqedonis

 • Mundësi pjesmarje në gara vendore, rajonale dhe ndërkombtare në bazë të rezultateve që arinë garuesi

 • Mundësia për tu përfshirë në organizimin e Klubit të skitarisë Sharri Academy

 • Statusi I Anëtarësim:

  Të drejt pjesmarje në mbledhjet informative të Klubit të skitarisë Sharri Academy me të drejt vote

  Të drejt pjesmarje në Mbledhja e Përgjithshme të Klubit të skitarisë Sharri Academy me të drejt vote

 • Çmimi:

  Qellimi primarë I Klubit të skitarisë Sharri Academy është që të mundësoj zhvillimin e skitarisë si sport në komunitet dhe të përgatit gjeneratat e reja me të gjitha njohurit dhe përvojen që posedojm, hapja e mundësive për shfaqjen e talentëve të rijë dhe  mundësia për të përfaqsuar komunitetin dhe me gjerë në gara të ndryshme profesionale dhe si rjedhoj e qellimit tonë primarë harxhimet për një garues mbulohen nga mjetet që grumbullohen nga antarsimet e mësipërme, sponsorizimet të ndryshme, donacione dhe mbështetje institucionale, në qoft se të njejtat nuk mund të sigurohen nga klubi për shkak të numrit të vogël të antarsisë ose mungesës së donacioneve dhe mbështetjes institucionale në këtë rast vlera e harxhimeve të nevojshme për garuesin negoiciohet me pjestar të familjes së garuesit dhe Klubit të skitarisë Sharri Academy ose në qoft se edhe familja e garuesit në fjalë është në  pamundësi të siguroj mbeshtetjen financiare të garuesit Klubi i skitarisë Sharri Academy do të organizoj akcione ad hoc për grumullim të mjeteve të nevojshme për mbeshtetje të të njejtim me vlerën e nevojshme për te realizuar aktivitetin e garuesit.

Antarsimi në paketën Platinum është i hapur në çdo kohë dhe është i vlefshëm për 1 vit.Antarësimi fillon me vendimin e marë në Mbledhjen e Përgjithëshme të Klubit të skitarisë Sharri Academy dhe vazhdon deri në vendimin tjetër të Mbledhjes së Përgjithshme të Klubit të skitarisë Sharri Academy në vitin e ardhshëm.   Pas skadimit, anëtarësim do të vlerësohet në Mbledhjen e Përgjithshme të Klubit të skitarisë Sharri Academy dhe sipas rezultateve anëtarët do të marrin vendim me shumicë votash për të vazhduar anëtarësimin ose për ta ndërprerë të njejtin. 

Na ndiqni

Na Kontaktoni

Reçic e vogel, 1200, Tetovo
Telefon:00389 71 631909
Email:info@sharri.mk
Web:https://www.sharri.mk

© Sharri Academy 2017
Kushtet And Politikat